Solavskjerming og folering

Solavskjerming og folering

Kjøretøyforskriften kap. 31 § 3 angir følgende: “Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom. Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 —’DO 1966, July151966. Andre former for solfilter som for eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves. Kanter som fører eller passasjerer kan komme i kontakt med skal være slik utført eller beskyttet at unødig fare unngås.”


Dersom en frontrute montert i gummipakning ikke sitter fast som forventet, må ruten monteres på nytt og gummipakningen skiftes etter behov. Innlimte ruter er som regel en del av det bærende karosseriet. En innlimt rute må monteres korrekt fagmessig for at rutens innebygde sikkerhet ikke skal forringes. Dette gjelder også ved utløsning av kollisjonsputer hvor frontruten sørger for at putene fungerer som forutsatt. Dårlig innfesting av limt frontrute kan skyldes bruk av feil limtype, manglende eller feil bruk av tilhørende kjemikalier eller mangelfull opplæring og innsikt i faget. Limte frontruter som Far mangelfull innfesting til karosseriet må demonteres og monteres på nytt av en kompetent bilglassmontør. Det er viktig å være klar over at innlimte ruter er en del av den bærende konstruksjonen. Dessuten vil ruten fungere som “vegg” for kollisjonsputen på passasjersiden. Skader som reduserer denne viktige funksjonen er derfor ikke akseptable og er med på å svekke trafikksikkerheten. Dårlig innfesting av frontrute: Alle former for solavskjcerming som ikke er en naturlig del av frontrute og sideruter er forbudt etter vegtrafikkloven. T.h.: Resultat fra test av ulike limtyper og herdetider. Dersom faglige anbefalinger ikke følges ved ruteskift, kan resultatet bli at frontruta løsner og mister sin tiltenkte funksjon som en del av karosseriet.