HMS internkontroll

Arbeidsplan — Verksted for montering Mål

Alle utskiftninger skal foregå uten skade på helse eller miljø. I tillegg at bilene som er inne ikke skal bli skadet/tilgrises. Reklamasjonsmålet for Autoglass er en nullvisjon, men vi anser det som akseptabelt med under 1% reklamasjon.

 • 1. Arbeidsordre mottas. Sjekk at all informasjon du trenger er med.
 • 2. Bilen skal kontrolleres for evt. eksisterende skader før oppdraget begynner. Dersom det er skader på bilen i arbeidsområdet må du anmerke dette før du begynner
 • 3. Verkstedet må være rengjort før innkjøring av bilen. Rydd og kost etter hvert oppdrag!
 • 4. Sjekk arbeidsordren og vær nøye med å anmerke hvis skader på glassfalsen og generell tilstand ved mottak. Se punkt 2.
 • 5. Sjekk det nye glasset grundig, og vask glasset. Det må være helt rent, spesielt der hvor lim skal ha kontakt med glasset. Sjekk spesielt om det er silikon belegg på glasset; limes det på silikon, blir det alltid lekkasje! Vurder nøye om det er nødvendig med demningslist eller ikke. Demningslist øker faren for lekkasje dersom den ikke brukes 100 % riktig!
 • 6 Bruk av lim/aktivator/primer: Bruk det limet som til enhver tid er gjeldene starndard i Autoglass. Ikke varm opp lim. Hovedregel: Kun aktivator på glassfalsen. Dersom det er ca lmm. lim igjen pa falsen fra før skal det ikke brukes primer. Primer brukes bare hvis falsen er helt klar. Det er ikke nødvendig med primer på glasset men det kan være en fordel. Primer skal tørke i ca 5-10 minutter avhengig av temperatur. Test det med fingeren(bruk hanske), finger skal ikke sette avtrykk på primeren. Aktivator settes på umiddelbart før påføring av lim.
 • 7. Utfør demontering og montering i henhold til Autoglass sine anbefalinger og prosedyrer. OBS: Ikke sitt i bilen med skittent arbeidstøy. Dekk setene eventuelt med plast.
 • 8. Ved sliping av glassfalsen: Bilen skal dekkes til FØR eventuell sliping. Tenk deg også om og vær forsiktig med sliping dersom andre personer eller kjøretøy står i nærheten.
 • 9. Vær spesielt nøye med personlig verneutstyr. Sjekk også at det er god ventilering i lokalet. Bruk avsuget dersom det er dårlig med utluftning.
 • 10. Dersom du bruker materialer du ikke har brukt på en stund, sjekk databladet grundig, slik at du kjenner til riktig måte å behandle dette på.
 • 11. Dersom noe uforutsett skjer under arbeidet, skal du straks avbryte og ta kontakt med nærmeste leder.
 • 12. Husk å melde fra når du er ferdig, og når bilen er. kjøreklar. Herdetid er viktig. Dersom noe skjer etter at bilen har forlatt verkstedet, kan det hende vi må kunne dokumentere at vi har fulgt forskriftene.
 • 13. Rydd søppel ut av bilen, og støvsug den.

Helse miljø og sikkerhet

HMS Visjon: Autoglass skal være en sunn arbeidsplass — uten uhell og skade på personer, eiendom og miljø.
For å nå vår visjon skal vi: (Hovedtrekk) – hver enkelt: ta ansvar for egen adferd. – Bry oss; ha mot til å si fra og stoppe uønskede handlinger.

Internkontrollforskriften – forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (bedriften) av 1996.1 kraft fra 1. januar 1997.

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater.
Arbeidsinstruks/krav til verksted, Sikkerhetsutstyr.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven av 2005 AML. Loven om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (2005.06.17 nr. 062).
Arbeidsgivers plikter AML § 2-1 og § 2-2 Hovedansvarlig for gjennomføringen Instruksjonsmyndighet/styringsrett overfor ansatte -sikre medvirkning.

Omsorgsplikt overfor ansatte Omfanget av HMS — plikten avhenger av virksomhetens aktivitetsfelt — risikoeksponering og relevante forskrifter. Tilrettelegge for intern varsling (Nye regler fra 01.01.2007).

Å legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.